Sklep MWM Meble
Konkursy

Konkurs dla domów dziecka

"Muzyka moją droga"

 

Konkurs kierowany jest w szczególności do podopiecznych domów dziecka w całej Polsce. W konkursie mogą brać również osoby, które chcą przekazać nagrodę wybranemu domowi dziecka. 

Rozpoczęcie 25.05.2021 - Zakończenie 25.07.2021 23.59

Wyniki do 28.07.2021r

 

Zadanie

Należy polubić i udostępnić post konkursowy. Następnie w komentarzu wpisać nazwę domu dziecka do którego mamy wysłać prezent.

Co oceniamy?

Bierzemy pod uwagę liczbę zdobytych lajków pod Twoim filmikiem 

 

Link do konkursu na facebooku >> kliknij 

 

 

 

Do wygrania perkusja MES Q7 

Ekonomiczna perkusja dla początkujących graczy
Mes Q7 (10/12/14/18/14) perkusja Fusion + osprzęt + talerze
Sprawdzi się na początek przygody z bębnami.
Korpusy wykonano z 9 warstw sklejki lipowej i pokryto okleiną.
* Zestaw zawiera * perkusję Q7 w konfiguracji Fusion
* Osprzęt (statyw pod talerz, statyw hi-hat, statyw werblowy, stołek, stopę perkusyjną)
* talerz crash 16" * talerz hi-hat 14"
* Produkt użyty kilka razy do sesji zdjęciowych

 

REGULAMIN KONKURSU „Muzyka moją drogą

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu pod hasłem „Muzyka moją drogą” (dalej: „Konkurs”) jest firma MWM TRADE Sp. z o.o. (adres: ul. Kołłątaja, 8 46-203 Kluczbork), wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP: 751-177-26-35

2. Fundatorem nagrody rzeczowej w Konkursie wskazanej w § 5 ust. 1 poniżej jest MWM TRADE Sp. z o.o. (adres: ul. Kołłątaja, 8 46-203 Kluczbork) wpisana do rejestru przedsiębiorców, NIP: 751-177-26-35

3. Właściciel portalu www.facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.

4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 847).

6. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

§ 2 MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu portalu społecznościowego facebook pod adresem: https://www.facebook.com/mebleMWM

2. Konkurs rozpoczyna się 25 maja 2021 roku o godzinie 10:00 opublikowaniem/zamieszczeniem postu konkursowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 lipca 2021 roku do godziny 23:59. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 28 lipca 2021 roku do godziny 19:00 opublikowaniem wyników na "profilu" w formie postu

§ 3 UCZESTNIK KONKURSU

1. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i darmowe

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu społecznościowym: www.facebook.com i która zaakceptowała i zapoznała się Regulaminem

3. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy Organizatora oraz Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.

§ 4 ZASADY KONKURSU "Muzyka moją drogą"

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy pod postem konkursowym (w komentarzach) opublikowanym przez Organizatora na Profilu zamieścić autorską odpowiedź z wykonaniem zadania konkursowego:

"Polub i udostępnij post konkursowy na portalu facebook. Napisz w komentarzu nazwę domu dziecka do którego mamy wysłać prezent"

2. Prawidłowym rozwiązaniem Zadania Konkursowego jest zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedzi w formie filmiku z Zadaniem konkursowym opisanym w § 4 ust. 1 powyżej, przy czym powinno to nastąpić do godziny 23:59 dnia 25.05.2021r.

3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.

4. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator weźmie pod uwagę tylko najwcześniejsze.

5. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich. Uczestnik wykonując Zadanie Konkursowe oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności opisy/ komentarze/ filmiki/ zdjęcia stanowią jego wyłączną własność. Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia praw autorskich na Organizatora w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.

6. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym w tym RODO lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika.

7. Wpisy wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, politycznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne, zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp. Będą usuwane przez organizatora i nie biorą udziału w konkursie.

8. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji.

9. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór 1 zwycięzcy konkursu odbędzie się dnia 26 lipca 2021 roku do godziny 19:00. Miejsce obrad siedziba organizatora. Obrady mają charakter niejawny.

10. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest nieszablonowość, pomysłowość uczestnika i ilość u

12. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do 28 lipca 2021 roku do godziny 19:00 poprzez ich ogłoszenie na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/mebleMWM z podaniem nicku którym Laureat posługuje się na portalu Facebook.

13. Organizator zastrzega możliwość przesunięcia ogłoszenia wyników w przypadku wystąpienia problemów technicznych niezależnych od Organizatora. Nowy termin/godzina zostanie ogłoszony przez Organizatora na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/mebleMWM

 

§ 5 NAGRODY

1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda, przeznaczona dla 1 laureata Konkursu (dalej „Laureat”), który wykonał zadanie. Laureat otrzyma jedną Nagrodę:

  • Perkusja MES Q7

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny, lub rzeczowy ani obrotowi handlowemu.

3. Warunkiem przekazania Nagrody domowi dziecka jest przesłanie przez Laureata do Organizatora drogą elektroniczną nie później niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w wiadomości prywatnej na profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/mebleMWM: niezbędnych danych do wysyłki i adresu wybranego domu dziecka 

4. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieotrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w § 5 pkt 3. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora.

5. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 30 dni od daty przekazania danych domu dziecka , o których mowa § 5 pkt 3 powyżej. Nagroda zostanie przekazana za pośrednictwem jednej z firm kurierskich DPD, GEIS, AMBRO

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie. Osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego. Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13). Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. Oświadcza, że nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora lub Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.

2. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Facebook (www.facebook.com).

3. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem konkursu

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacje i zastrzeżenia powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora.

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie trwania Konkursu na stronie https://sklep915819.shoparena.pl/polityka-prywatnosci

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w § 8 ust. 1.

3. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe przekazane w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są w

  • celu udziału i przeprowadzenia Konkursu,

  • ogłoszenia wyników Konkursu,

  • przekazania Nagrody,

  • rozpatrywania reklamacji,

  • w celach podatkowych i księgowych

Podstawa prawna zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator, Fundator, platforma społecznościowa www.facebook.com, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2021 roku.

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Fundatora oraz w siedzibie Organizatora.

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów powszechnie obowiązującego prawa upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu

 

Zdjęcia perkusji wykonane telefonem.

 

 

 Powodzenia

Życzy zespół MWM TRADE

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium