Sklep MWM Meble
x
Regulamin Dropshipping

REGULAMIN USŁUGI „DROPSHIPPING”


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Ilekroć używane będą w dalszej części niniejszego dokumentu następujące pojęcia przypisywać
należy im znaczenie odpowiednio poniżej wskazane:
1.1.1. Dostawca – MWM TRADE Sp. z o.o. 46-203 KLUCZBORK UL.KOŁŁĄTAJA 8 NIP: 751-177-26-35
1.1.2. Dropshipping – usługa zlecona przez Zamawiającego, a świadczona przez Dostawcę,
polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z Ofert handlowej
nabytych przez Zamawiającego od Dostawcy.
1.1.3. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych
od pracy;
1.1.4. Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Zamawiający zawarł umowę sprzedaży towaru
nabytego od Dostawcy.
1.1.5. Oferta handlowa – ogół towarów oferowanych przez Dostawcę do sprzedaży na rzecz
Zamawiających, możliwych do nabycia za pośrednictwem serwisu internetowego Dostawcy,
znajdującego się pod adresem http://www.meblemwm.pl
1.1.6. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego, określający postanowienia ramowej umowy o współpracy Stron w zakresie świadczenia
Dropshippingu;
1.1.7. Zamawiający – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w postaci sprzedaży
internetowej, nabywający u Dostawcy towary z Oferty handlowej wraz z usługą Dropshipping.


2. PRZEDMIOT UMOWY
2.1. Dropshipping, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, standardowo obejmuje: przyjmowanie
zamówień od Zamawiającego, przygotowanie towaru do wysyłania wraz z jego opakowaniem,
dostawę towaru do Klienta Końcowego przez Dostawcę.


3. ZAMÓWIENIA ORAZ WYSYŁKA TOWARU
3.1. Składanie i realizacja zamówień odbywać się może każdorazowo wyłącznie za pośrednictwem maila. [email protected]
3.2. Zamawiający podaje adres dostawy towaru, objętego zamówieniem, dla Klienta Końcowego. W
ramach jednego zamówienia można wskazać wyłącznie jeden adres dostawy towaru.
3.3. Zamówienie nie może być anulowane przez Zamawiającego lub zmodyfikowane w przypadku
poinformowania o przyczynie drogą mailową do 2 dni roboczych.
3.4. Towary będą dostarczane na adres dostawy Klienta Końcowego w opakowaniach dostosowanych
do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Towary będą
zaopatrzone w informacje oraz oznaczenia w języku polskim wymagane przez przepisy prawa, w tym
prawa Unii Europejskiej, a także będą spełniać inne wymogi określone prawem.
3.5. Wysyłka towaru jest realizowana za pośrednictwem przewoźników, z którymi Dostawca ma
podpisaną umowę o współpracy Ambro, DTS.
3.6. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru oraz własność towaru przechodzi na Zamawiającego z
chwilą wydania towaru przewoźnikowi, celem dostarczenia towaru do Klienta Końcowego. Z chwilą
przejścia własności towaru na Zamawiającego uznaje się, że towar został wydany Zamawiającemu,
przy czym dokumentem potwierdzającym wydanie towaru jest list przewozowy.
3.7. Zamówienie, które zostanie przesłane drogą mailową do dostawcy będzie zrealizowane w ciągu
3-5 dni roboczych. Termin dostawy, może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Dostawcy, o
czym zobowiązany jest on poinformować Zamawiającego, za wyjątkiem opóźnień dostawy
występujących w okresie przed Świętami Bożego Narodzenia (od 15 listopada do 24 grudnia
każdego roku), kiedy to Dostawca nie ma obowiązku informować o opóźnieniach związanych z
dostawą.
3.8. W przypadku nieodebrania przesyłki, bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta Końcowego
zostanie ona przesłana do siedziby Zamawiającego na koszt Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, iż
koszty transportu przesyłki do Zamawiającego nie mogą być wyższe niż ustalone na dzień nadania
takiej przesyłki koszty transportu towaru do Klienta Końcowego. Dostawca wystawi i doręczy
Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę odpowiadającą kosztom transportu do Zamawiającego
przesyłki niepodjętej przez Klienta Końcowego, z terminem zapłaty 7 dni.


4. PŁATNOŚCI

4.1. Dostawca wysyła towar po otrzymaniu płatności od Zamawiającego
4.2. Faktura za wysłane towary będzie wystawiana każdorazowo przed wysyłką towaru.
4.3. Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za zamówiony towar.
 Numer konta bankowego na który należy dokonywać płatności:
65 1140 1788 0000 4270 3200 1001 Mbank
4.4. Wszelkie koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną formę płatności,
pokrywa Zamawiający. O dodatkowych kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający
zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności Dostawca może wstrzymać się z wysłaniem towaru do Klienta Końcowego.
4.5. Dostawca nie realizuje dostaw za pobraniem
4.6. Zamawiający pokrywa w całości koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do
wysyłki. O kosztach, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zostanie poinformowany
przed złożeniem zamówienia, przy czym złożenie zamówienia oznacza akceptację przez
Zamawiającego wysokości kosztów, które zobowiązany jest uregulować.
4.7. Płatność za towar obejmuje każdorazowo cenę sprzedaży, za którą Zamawiający nabył towar
zgodnie ze złożonym zamówieniem, koszty związane z dodatkowymi opłatami obciążającymi daną
formę płatności oraz koszty transportu towaru, w tym koszty jego przygotowania do wysyłki.
4.8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i jest upoważniony do otrzymywania
faktur VAT, przy czym upoważnia on Dostawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.
4.9. Dostawca nie pobiera żadnych opłat z tytułu udostępnienia pliku z Ofertą handlową.
4.10. Dostawca nie pobiera od Klienta Końcowego prowizji i jakichkolwiek innych należności
dotyczących sprzedaży towarów, z zastrzeżeniem pkt. 4.2. lub w związku z realizacją Dropshippingu.


5. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
5.1. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Dropshippingu
przebiegał poprawnie a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.
5.2. Towary wysyłane w Dropshippingu będą przyjmowane do reklamacji a następnie oceniane pod
kątem wad fizycznych wyłącznie w przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
5.3. Dostawca nie jest stroną jakiejkolwiek umowy pomiędzy Zamawiającym i Klientem Końcowym,
co oznacza w szczególności, iż:
5.3.1. Wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywać będą na zasadach i warunkach określonych
przez ich strony,
5.3.2. Realizacja jakichkolwiek obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych z
zawartą z Zamawiającym umową, zwłaszcza gdy Klient Końcowy występuje jako konsument, odbywa
się bez udziału Dostawcy.
5.4. Jeżeli Dostawca uzna wadę produktu i zasadność reklamacji, wówczas towar zostanie
naprawiony, wymieniony na nowy lub też obniżona zostanie cena sprzedaży towaru. Zwrot
należności pieniężnej w procesie reklamacji może nastąpić tylko wtedy, gdy:
5.4.1. Reklamacja została uznana i dany towar nie występuje już w Ofercie handlowej, a naprawa go
jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona,
5.4.2. Reklamacja została uznana i na wniosek Zamawiającego obniżona została cena sprzedaży
towaru wadliwego.
5.5. Koszt wysyłania towaru zwróconego Zamawiającemu w przypadku nieuznania reklamacji przez
Dostawcę pokrywa Zamawiający. Koszt wysyłania Zamawiającemu towaru nowego w przypadku
uznania reklamacji przez Dostawcę pokrywa Dostawca.
5.6. Dostawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań związanych z realizacją Dropshippingu z powodu siły wyższej, przez którą rozumie się
nagłe zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania niezależne od Dostawcy, zewnętrzne,
niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne oraz akty
organów władzy i administracji państwowej.

 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Każda umowa o świadczenie Dropshippingu realizowana przez Dostawcę w oparciu o
zamówienie złożone przez Zamawiającego podlega postanowieniom Regulaminu.
6.2. Dostawca upoważniony jest do zmiany Regulaminu w każdej chwili, przy czym zobowiązany jest
on powiadomić Zamawiającego o planowanej zmianie na 14 dni przed jej wprowadzeniem. Dostawca
uprawniony jest do zmiany Regulaminu bez zachowania obowiązku uprzedniego powiadomienia
Zamawiającego o tejże zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu jest konsekwencją zmiany przepisów
prawa powszechnie obowiązującego.
6.3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życiem z dniem 01.01.2023. Znajdującej się na stronie www.meblemwm.pl,

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium